Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Danh mục dự án gọi vốn đầu tư tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2008 - 2015


DANH MỤC DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN

 

 GIAI ĐOẠN 2008 – 2015

(Ban hành m theo Quyết định s 2434/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Ghi chú:

Tổng số dự án: 72 dự án. Trong đó:

- Nông -  lâm nghiệp:                 9 dự án.

- Công  nghiệp:                         23 dự án.

- Thương mại,du lịch, dịch vụ:   8 dự án.

- Xây dựng, hạ tầng đô thị:       15 dự án.

- Y tế - Giáo dục:                     07 dự án.

 

Các danh mục dự án