Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
15/KH-SNgV 21-03-2021 Kế hoạch thực hiện nâng cao năng lực các chỉ số DDCI của Sở Ngoại vụ năm 2021
14/KH-SNgV 17-03-2021 Triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
13/KH-SNgV 10-03-2021 Thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
10/KH-SNgV 17-02-2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
09/KH-SNgV 11-02-2021 Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Sở Ngoại vụ
04 /TB-SNgV 09-02-2021 Kết luận giao ban công tác định kỳ tháng 01/2021
08/CV-SNgV 08-02-2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
07/KH-SNgV 08-02-2021 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
06/KH-SNgV 05-02-2021 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021
05/QĐ-SNgV 22-01-2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
02/KH-SNgV 18-01-2021 Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2021
02/SNGV-VP 13-01-2021 Phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ, chính trị năm 2021
12/SNgV-TTr 08-01-2021 Đề xuất, đăng ký giải đáp vướng mắc DDCI
145/BC-SNgV 18-12-2020 Tổng kết công tác Thanh tra chuyên ngành Ngoại giao năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
25/KH-SNgV 24-11-2020 Thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Ngoại vụ
40/2020/QĐ-UBND 23-11-2020 Ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
120/BC-SNgV 20-11-2020 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021
670/SNGV-LSHTQT 13-11-2020 Thông báo triển lãm trực tuyến do Thương vụ Việt Nam tại Sydney, Australia tổ chức
115/BC-SNgV 12-11-2020 Kết quả công tác dân vận và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020
656/SNgV-VP 09-11-2020 Cung cấp số điện thoai liên hệ công tác trong và ngoài giờ làm việc
112/BC-SNGV 09-11-2020 Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh
110/BC-SNgV 06-11-2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 181/KH-UBND của UBND tỉnh
94/QĐ-SNGV 03-11-2020 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Ngoại vụ
108/BC-SNGV 02-11-2020 Bao cáo phát triển nhân lực ngành Nội vụ
109/BC-SNGV 02-11-2020 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 13/7/2017
107/BC-SNGV 29-10-2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020
609/SNGV-VP 29-10-2020 Về việc báo cáo danh sách người được tuyển dụng kỳ dụng viên chức năm 2020 của Sở Ngoại vụ
637/SNGV-VP 29-10-2020 V/v báo cáo công tác quản lý giá nhà nước về thẩm định giá, hoạt động thẩm định giá nhà nước
638/SNGV-VP 29-10-2020 V/v báo cáo tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
105/BC-SNgV 22-10-2020 Báo cáo công tác tiêt kiệm, chống lãng phí năm 2020.
106/BC-SNgV 22-10-2020 Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021
620/SNgV-VP 19-10-2020 V/v lập danh sách lãnh đạo, quản lý tham gia khảo sát, trả lời phiếu điều tra xã hội học
103/BC-SNgV 16-10-2020 Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của Sở Ngoại vụ năm 2020; Đề xuất nhiệm vụ năm 2021.
102/BC-SNgV 15-10-2020 Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020
595/SNgV-LSHTQT 07-10-2020 V/v thông báo khóa bồi dưỡng “Lễ tân đối ngoại thực hành” tại Học viện Ngoại gia
33/BC-SNgV 29-09-2020 Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
20/ĐTN-SNgV 28-09-2020 Kết quả công tác Đoàn và phong trào TN 9 tháng đầu năm 2020
95/BC-SNgV 25-09-2020 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Quý III, năm 2020
81/QĐ-SNgV 19-09-2020 Về việc ban hành Nội quy kiểm tra sát hạch thực hành kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020
564./SNgV-LSHTQT 18-09-2020 Kiểm tra Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” do Tổ chức Terre Des Hommes, Đức tài trợ.
556/SNgV-LSHTQT 17-09-2020 Cung cấp thông tin đơn vị , danh sách lãnh đạo và chuyên viên phụ trách NVNONN
90/BC-SNgV 14-09-2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020
547/SNgV-VP 14-09-2020 V/v kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
22/SNgV-VP 10-09-2020 Ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
99./BC-SNgV 04-09-2020 Tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
76/QĐ-SNgV 03-09-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ dự án xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2020
76/QĐ-SNgV 03-09-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ dự án xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2020
525/SNgV-VP 28-08-2020 Cung cấp sô liệu thông tin văn bản sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin
20/KH-SNgV 24-08-2020 Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
511/SNgV-VP 19-08-2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020
508/SNgV-VP 19-08-2020 V/v báo cáo tình hình triển khai ứng dụng Bluezone (đợt 2)
83/BC-SNgV 19-08-2020 Báo cáo nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020.
26./BC-CBSNgV 23-07-2020 Báo cáo Kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020
43/QĐ-SNgV 28-05-2020 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
32/QĐ-SNgV 04-05-2020 Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
17/KH-SNgV 01-05-2020 Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2020
31/QĐ-SNgV 22-04-2020 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
32/BC-SNgV 26-03-2020 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Quý I, năm 2020
Số:15/KH-SNgV 17-03-2020 Kế hoạch Kiểm tra, khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh
Số: 22/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc biệt phái công chức lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại
Số: 24/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc chấm dứt biệt phái đối với công chức
Số: 26/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc biệt phái công tác đối với viên chức
Số: 25/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc điều động công tác đối với công chức
Số:23/QĐ-SNgV 15-03-2020 Quyết định Về việc giao phụ trách công tác Văn phòng Sở
Số: 14/KH-SNgV 12-03-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
Số:14/KH-SNgV 12-03-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020
Số:20/QĐ-SNV 09-03-2020 Quyết định Đánh giá, xếp loại đối với cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ Đại hội đảng cấp tỉnh, của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
13/KH-SNgV 06-03-2020 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Số:13/KH-SNgV 06-03-2020 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Số:12/KH-SNgV 05-03-2020 Kế hoạch Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
Số:18/QĐ-SNgV 05-03-2020 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
Số:17/QĐ-SNgV 03-03-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá Sở Ngoại vụ
Số:10/KH-SNgV 19-02-2020 Kế hoạch Công tác trọng tâm của Sở Ngoại vụ năm 2020
Số:15/QĐ-SNgV 18-02-2020 Quyết địnhThành lập Tổ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Điểm a Khoản 2 và Điểm b Khoản 3, Điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơ
Số:14/QĐ-SNgV 14-02-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin đối ngoại và Trang thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
09/KH-SNgV 13-02-2020 Triển khai công tác văn thư lưu trữ năm 2020
Số:13/QĐ-SNgV 11-02-2020 Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
11/QĐ-SNgV 06-02-2020 QĐ thanh lập tổ chông tác phòng, chống, biện pháp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona của Sở Ngoại vụ
Số:11/QĐ-SNgV 06-02-2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Số:180/QĐ-UBND 30-01-2020 Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số:07/KH-SNgV 30-01-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
Số:06/KH-SNgV 22-01-2020 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:05/KH-SNgV 20-01-2020 Kế hoạch Tuyên truyền đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trên địa bản tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Số:06/TB-SNgV 20-01-2020 Thông báo Phân công lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Số: 04/KH-SNgV 15-01-2020 Kế hoạch Triển khai Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020
Số 05/TB-SNgV 14-01-2020 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:03/KH-SNgV 08-01-2020 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
Số:02/KH-UBND 08-01-2020 Kế hoạch Phòng chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, xử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 2020
Số:01/KH-SNgV 08-01-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2020
Số:28/KH-SNgV 06-12-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện đề án " Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng giai đoạn2019 – 2021"
Số:123/BC- SNgV 26-11-2019 Báo cáo Kết quả công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống năm 2019, nhiệm vụ năm 2020
Số:795/SNgV-VP 26-11-2019 Báo cáo kết quả 03 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Số:398/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Ngoại vụ
Số:396/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ Lạng Sơn
Số:399/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Số:397/QĐ-SNgV 26-11-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
Số:122/BC-SNgV 22-11-2019 Báo cáo Tổng kết công tác Thanh tra chuyên ngành Ngoại giao năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Số:47/ĐK-SNgV 20-11-2019 Đăng ký Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2020
Số:775/SNgV-VP 20-11-2019 Triển khai thực hiện các nội dung xây dựng cổng Dịch vụ công quốc gia
Số:119/BC-SNgV 20-11-2019 Báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị “đạt tiêu chuẩn văn hoá” năm 2019