Skip to main content
Determined to successfully implement the Resolution of the 16th Party Congress of Lang Son province, term 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 – 2016

 

Ngày 10/11/2011, Đoàn công tác của Sở Ngoại vụ Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 – 2016, tổ chức tại thị xã Cao Bằng.
Đến dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Kiền, Phó Chủ tịch Liên hiệp làm Trưởng đoàn; lãnh đạo Vụ đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc. Về phía tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Trung Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng Ban vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng; đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Thường trực các huyện, Thị ủy; các Thành viên Ban vận động, các Tổ chức thành viên và 67 đại biểu là thành viên của Liên hiệp.
           
Cao Bằng là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc có nhiều nét tương đồng với tỉnh Lạng Sơn về điều kiện tự nhiên và các nét sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Trong những năm qua, Cao Bằng đã chủ động vươn lên, phát huy và khai thác triệt để các nguồn nội lực như: tiềm năng đất đai nông, lâm nghiệp, tài nguyên rừng, khoáng sản, cửa khẩu, lao động, truyền thống và tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế có hiệu quả nhằm nhanh chóng hoà nhập vào quá trình phát triển chung của vùng Ðông Bắc và cả nước.
Việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng là một yêu cầu tất yếu xuất phát từ nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn hiện nay, nhằm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Chỉ thị số 04 - CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư (BBT) Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới. Là một tổ chức chính trị, xã hội, hoạt động về lĩnh vực đối ngoại nhân dân của tỉnh; vì mục tiêu hòa bình và phát triển, mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác phát triển giữa nhân dân Cao Bằng với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức Quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; thúc đẩy vận động và tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng được thành lập theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ và theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tuân thủ pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; chịu sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Liện hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
            
                                        (Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội)
Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011 – 2016 là bước đi cụ thể hóa nội dung Nghị quyết của Hội nghị triển khai các chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy Cao Bằng về công tác đối ngoại tổ chức vào ngày 09/9/2011.  Nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 04 - CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư (BBT) Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác ĐNND trong tình hình mới, tỉnh Cao bằng đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong việc phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các tổ chức đoàn thể và tổ chức nhân dân trong công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đưa công tác đối ngoại nhân dân thành sự nghiệp chung của toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác đối ngoại nhân dân; kiện toàn, củng cố và phát triển bộ máy, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới; tạo mọi điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhân dân tham gia, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác đối ngoại. Bám sát các chương trình hành động của Tỉnh ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhằm phát huy tốt vai trò, vị trí của công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Cao Bằng cũng như của đất nước.
Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành gồm 23 thành viên; Ban Thường vụ với 7 thành viên và Ban Kiểm tra với 3 thành viên. Ban Chấp hành Liên hiệp đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu bộ phận Thường trực gồm 4 thành viên do ông Hoàng Trung Phong, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy làm Chủ tịch Liên hiệp; các ông Lê Bá Vũ, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Đinh Doanh Phương, Phó Giám đốc sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Liên hiệp; bà Mã Thị Nương, Cán bộ Sở Ngoại vụ làm Tổng Thư ký. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2011-2016.
Với thành công của Đại hội, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và sự ủng hộ của đông đảo hội viên, tin tưởng rằng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng sẽ phát huy tốt vai trò của mình và có những đóng góp xứng đáng cho công tác đối ngoại nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
(Trịnh Tuyết Mai – P. HTQT)