Skip to main content
Determined to successfully implement the Resolution of the 16th Party Congress of Lang Son province, term 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Joint Statement of the 43rd ASEAN Foreign Ministers Meeting "Strengthening efforts towards the ASEAN Community

 

Hanoi, Vietnam, 19-20 July 2010

 

INTRODUCE

1. We, Foreign Ministers of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) met in the framework of the 43rd ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM) from 19-20 July 2010. Hanoi Vietnam. HE Mr. Pham Gia Khiem, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs of Vietnam and President of ASEAN chaired the meeting. We have discussed extensively and effectively to promote ASEAN's common efforts under the theme of 2010 "Towards the ASEAN Community: From Vision to Action".

2. Mr. Nguyen Tan Dung, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam attended the Opening Ceremony of AMM 43 and delivered an opening speech.

3. Highlighting the great achievements made so far in the process towards the ASEAN Community and the major decisions adopted at the 16th ASEAN Summit in Hanoi, Prime Minister Nguyen Tan Dung suggested five key areas that ASEAN Foreign Ministers could focus on: i) implementing concrete and feasible measures to accelerate the implementation of the Roadmap for the ASEAN Community by 2015 and other important plans, to fully implement the ASEAN Charter as soon as possible and further promote a "compliance culture" to ensure effective and timely implementation of ASEAN agreements; ii) further strengthen the role of ASEAN as the main driving force for dialogue and cooperation on political-security issues in the region in order to maintain peace and stability in the region; iii) expand and deepen ASEAN external relations through ASEAN + 1, ASEAN + 3, EAS and ARF frameworks, on the basis of the guiding principle of serving the goal of community building ASEAN and maintain its central role; iv) intensify cooperation and coordination at regional and international levels to effectively address global challenges, particularly the current global financial crisis, climate change, disaster management and disease control; v) enhancing ASEAN coherence and consistency, maintaining ASEAN fundamental principles and "ASEAN mode" in addressing all issues of concern. iv) intensify cooperation and coordination at regional and international levels to effectively address global challenges, particularly the current global financial crisis, climate change, disaster management and disease control; v) enhancing ASEAN coherence and consistency, maintaining ASEAN fundamental principles and "ASEAN mode" in addressing all issues of concern. iv) intensify cooperation and coordination at regional and international levels to effectively address global challenges, particularly the current global financial crisis, climate change, disaster management and disease control; v) enhancing ASEAN coherence and consistency, maintaining ASEAN fundamental principles and "ASEAN mode" in addressing all issues of concern.

BUILDING THE ASEAN COMMUNITY

4. We noted and highly appreciated the success of the 16th ASEAN Summit in Hanoi on 8-9 April 2010. The meeting gave a strong impetus to the efforts to build an ASEAN Community self-motivated, dynamic and sustainable. We reaffirmed our commitment to effectively implement the Decisions of the Leaders, especially to accelerate the process of building the ASEAN Community and maintaining ASEAN's central position in the shaping of the region. .

5. We are pleased with the progress made in implementing the Roadmap for ASEAN Community Building and the ASEAN Charter and reaffirmed the strong commitment to implement the ASEAN Community by 2015, a cohesive community. political, economic integration and social responsibility.

6. We welcomed the adoption of the Communication Plans of all three pillars of the ASEAN Community and tasked the Committee of Permanent Representatives to ASEAN (CPR) in close coordination with the ASEAN Secretariat to introduce a Comprehensive Media Plan that combines the Communications Plans of all three pillars to enhance the coordination of ASEAN to further enhance people's awareness and participation in the building process of the Community. copper.

ASEAN charter

7. We welcomed the rapid progress made in the implementation of the ASEAN Charter. This is the legal and institutional framework for the ASEAN Community and other mechanisms. We are pleased to note the smooth and efficient operation of new structures and organizations under the ASEAN Charter, in particular the four Council of Ministers and the CPR.

8. We are pleased to note significant progress in CPR activities to assist ASEAN in becoming a more law-abiding intergovernmental organization through the completion of TORs ) and operational procedures (ROPs). We welcomed the Terms of Reference and Procedures for ASEAN Committees in Third Countries and International Organizations (ACTC) at the 43 th AMM. We noted and appreciated that the Guidelines on the Use of the ASEAN Identity, the Guidelines on the Use of ASEAN Symbols, the Guidelines on the Use of ASEAN Songs, and the Financial Regulations and Procedures of the ASEAN Secretariat (AFRP) prepared by the CPR at the 6th ASEAN Coordinating Council Meeting (ACC) in April 2010.

9. We reaffirmed the role of the ASEAN Intergovernmental Panel on Human Rights (AICHR) as an umbrella organization for regional cooperation in the area of ​​human rights. We applaud the AICHR's efforts in finalizing the Five-Year Work Plan (2010-2015), which sets out appropriate programs and measures for AICHR to implement the functions and tasks of the AICHR. myself. Accordingly, we have the AICHR's high priority programs and activities (2010-2011) along with the budget envisaged for this period, and request the AICHR to complete and submit the estimated budget for Cycle 5 Next year we adopt the Five Year Work Plan (2010 - 2015).

10. We are satisfied with the progress made in drafting the legal documents needed to implement the Charter fully and effectively. We assigned senior officials to continue to finalize the remaining legal documents that could be completed at the 17th ASEAN Summit in October 2010.

11. We also stressed the importance of fully implementing the ASEAN Charter in all its aspects while upholding the principles of the Charter, and thus committed to working closely with the specialized agencies. the subject of the three Community Councils to improve the working methods and to complete a full legal framework for the ASEAN Charter.

Roadmap for ASEAN Community Building

12. Hài lòng ghi nhận các tiến triển đáng kể đạt được trong thực thi Kế hoạch Tổng thể của Công đồng An ninh – Chính trị (APSC), chúng tôi nhất trí đẩy nhanh quá trình thực hiện, đặc biệt là các hoạt động/chương trình trong 14 lĩnh vực ưu tiên. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong trụ cột này nhằm thúc đẩy một cách tiếp cận đa ngành trong giải quyết các vấn đề chồng chéo.

13. Chúng tôi hài lòng ghi nhận rằng các nước thành viên ASEAN đã thực hiện một cách hiệu quả các chương trình và biện pháp đề ra trong Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) nhằm hoàn thành xây dựng Cộng đồng này vào năm 2015. Chúng tôi kêu gọi các nước thành viên ASEAN tăng cường hơn nữa các nỗ lực hội nhập kinh tế nội khối ASEAN và thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế theo đúng thời gian đã định.

14. Chúng tôi hài lòng ghi nhận các tiến triển đáng kể trong thực thi Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC), đặc biệt là tăng cường an sinh xã hội và phát triển cho phụ nữ và trẻ em, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy bản sắc và nhận thức về ASEAN. Chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng ASCC, đặc biệt là các biện pháp thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức về ASEAN trong khu vực và trên thế giới và tạo dựng ý thức cao hơn về gắn kết của các dân tộc chúng ta đối với Cộng đồng ASEAN và bảo vệ tính đa dạng và bản sắc văn hóa của chúng ta.

15. Chúng tôi hoan nghênh báo cáo tiến độ của Nhóm Công tác Cấp cao về Kết nối ASEAN (HLTF-AC) và vui mừng nhận thấy HLTF-AC đang đi đúng hướng trong việc hoàn tất Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN trước HNCC ASEAN lần thứ 17. Chúng tôi cảm ơn các cơ quan đối tác gồm Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã hỗ trợ soạn thảo Kế hoạch Tổng thể. Chúng tôi cũng kêu gọi sự ủng hộ Sáng kiến Kết nối ASEAN của các Bên Đối thoại, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác, và mong muốn các đối tác sẽ tham gia vào quá trình triển khai Kế hoạch Tổng thể sau khi được thông qua.

16. Chúng tôi hài lòng với các tiến triển trong thực thi Kế hoạch Công tác II (2009 - 2015) Sáng kiến Liên kết ASEAN (AIA). Việc triển khai hiệu quả Kế hoạch Công tác cùng với 3 Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN sẽ giúp đẩy nhanh quá trình xây dựng cộng đồng một cách cân bằng, thu nạp và bền vững hơn. Về mặt này, chúng tôi hoan nghênh kết quả của các Cuộc họp Nhóm Đặc trách về Kế hoạch Công tác II AIA. Chúng tôi khuyến khích các Bên Đối thoại và các Đối tác Phát triển đóng góp tích cực nhằm đảm bảo kết quả tích cực của Diễn đàn Hợp tác Phát triển IAI lần thứ 3 (IDCF 3) dự kiến tổ chức vào cuối năm 2010.

17. Nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, chúng tôi nhất trí tăng cường hơn nữa các nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN nhằm đẩy mạnh hội nhập ASEAN. Cùng với việc thực thi IAI, chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác tiểu vùng, bao gồm các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mê Công (AMBDC, CLV, CLMV, ACMECS, GMS), BIMP-EAGA, IMT-GT và các khuôn khổ khác.

Vai trò trung tâm của ASEAN trong Cấu trúc khu vực đang định hình

18. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình. Để đạt được điều đó, chúng tôi nhất trí tăng cường các nỗ lực đẩy nhanh hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN trong khi vẫn chủ động mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại của ASEAN và tăng cường vai trò của ASEAN với tư cách là động lực thúc đẩy chính trong các cơ chế khu vực hiện tại. Chúng tôi khẳng định lại các nguyên tắc chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo rằng bất kỳ khuôn khổ hoặc quá trình khu vực mới nào cũng phải bổ trợ hoặc dựa trên các cơ cấu khu vực sẵn có và trên nguyên tắc lấy ASEAN làm trung tâm. Chúng tôi cũng nhấn mạnh nhu cầu cần xây dựng các chiến lược và lập trường chung của ASEAN đối với các đối tác quan trọng và với các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

19. Chúng tôi cho rằng việc xây dựng Cộng đồng ASEAN sẽ đóng góp cho việc xây dựng một cộng đồng trong khu vực rộng lớn hơn. Chúng tôi cũng khẳng định lại rằng một cấu trúc khu vực cần có tính thu nạp và có thể duy trì tình trạng cân bằng động của khu vực. Cấu trúc khu vực cần được định hình với sự hài hòa và hợp tác để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

20. Chúng tôi hoan nghênh Liên bang Nga và Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm tham gia Cấp cao Đông Á (EAS). Chúng tôi nhất trí khuyến nghị lên các Nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tháng 10 năm 2010 tại Hà Nội chính thức đưa ra quyết định mời Liên bang Nga và Hoa Kỳ tham gia EAS thông qua những cách thức và vào thời điểm phù hợp. Những cách thức này cần được dựa trên cơ sở thúc đẩy chương trình nghị sự và các ưu tiên hiện có của EAS. Về việc này, chúng tôi khẳng định lại vai trò trung tâm của ASEAN cũng như các nguyên tắc và mục tiêu đã được xác định của EAS là một diễn đàn của các Nhà Lãnh đạo.

21. Chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (AMMM) tổ chức ngày 11 tháng 5 năm 2010 tại Hà Nội nhằm đóng góp cho việc tăng cường đối thoại và hợp tác quốc phòng trong ASEAN. Về vấn đề này, chúng tôi ủng hộ quyết định của ADMM lần thứ 4 tổ chức Hội nghị ADMM Cộng lần đầu tiên tại Hà Nội tháng 10 năm 2010. Chúng tôi khẳng định lại tầm quan trọng của ADMM Cộng với tư cách là một thành tố năng động, hiệu quả, mở và thu nạp của cấu trúc an ninh khu vực, có thể bổ sung cho hoạt động của ARF và giúp đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN trong các nỗ lực xử lý các vấn đề an ninh.

CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ - AN NINH ASEAN (APSC)

Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)

22. Chúng tôi hoan nghênh Ca-na-đa và Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC). Đây là một tín hiệu mạnh về cam kết của các nước này muốn tăng cường hợp tác với ASEAN và đối với hòa bình và an ninh trong khu vực.

23. Chúng tôi hoan nghênh việc ký Nghị định thư Thứ 3 sửa đổi TAC dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2010. Việc Nghị định thư có hiệu lực sẽ khiến TAC có bản chất thu nạp hơn, cho phép sự gia nhập của, không chỉ các quốc gia mà cả các tổ chức khu vực có thành viên là các Quốc gia có Chủ quyền. Chúng tôi mong đợi Các bên Tham gia phê chuẩn Nghị định thư và trông đợi EU/EC sớm gia nhập TAC khi Nghị định thư có hiệu lực.

24. Ghi nhận yêu cầu của một số nước muốn tham gia vào TAC, chúng tôi giao cho các quan chức cấp cao xem xét vấn đề này phù hợp với Hướng dẫn về Gia nhập TAC và đệ trình kiến nghị cho chúng tôi. Chúng tôi cũng ghi nhận cần thực hiện Kế hoạch Tổng thế APSC về Tăng cường Hợp tác trong TAC.

Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ).

25. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khu vực Đông Nam Á là một khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt như đã nêu trong Hiến chương ASEAN và Hiệp ước SEANFWZ. Chúng tôi rà soát triển khai Kế hoạch Hành động Tăng cường Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ) và nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa để đảm bảo rằng các chương trình và hoạt động khác nhau nêu trong kế hoạch Hành động sẽ được thực hiện. Chúng tôi nhất trí tiếp tục khuyến khích các Quốc gia Có Vũ khí Hạt nhân tham gia SEANWFZ càng sớm càng tốt.

26. Chúng tôi hài lòng ghi nhận những tiến triển trong việc thực hiện Kế hoạch hành động nhằm củng cố Hiệp ước SEANFWZ bằng việc thông qua Nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên hợp quốc khóa 64 (UNGA) về SEANFWZ. Chúng tôi nhất trí rằng các nguy cơ của việc phổ biến vũ khí hạt nhân, dù ở bất kì nguồn nào, cũng cần phải được giải quyết một cách có hiệu quả và không có sự phân biệt hoặc tiêu chuẩn kép.

27. Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN đã đề cao vị trí SEANFWZ tại các diễn đàn đa phương trong đó có Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2010, và Hội nghị lần 2 Các Quốc gia Thành viên và Bên Ký kết các Hiệp ước Thành lập Khu vực Phi Vũ khí Hạt nhân và Mông Cổ tại Niu Óoc năm nay và mong muốn SEANWFZ liên lạc chặt chẽ với các các bên có quan tâm, kể cả các Khu vực Phi Vũ khí Hạt nhân khác nhằm thúc đẩy các mục tiêu của NPT trong khu vực và trong các cơ chế rộng lớn hơn. Chúng tôi hoan nghênh In-đô-nê-xia đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban SEANWFZ từ tháng 1 năm 2011 và ý định của In-đô-nê-xia thông qua phê chuẩn Hiệp ước Cấm Thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT).

Biển Đông

28. Chúng tôi khẳng định lại tầm quan trọng của Tuyên bố về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông (DOC) với tư cách một văn kiện mang tính cột mốc giữa ASEAN và Trung Quốc, thể hiện cam kết chung nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và tin cậy lẫn nhau và bảo đảm giải quyết hòa bình các tranh chấp trong khu vực. Chúng tôi nhấn mạnh cần tăng cường các nỗ lực đảm bảo thực hiện hiệu quả Tuyên bố và trông đợi việc hoàn tất một Bộ Quy tắc Ứng xử Khu vực tại biển Đông (COC). Về vấn đề này, chúng tôi hoan nghênh việc nhóm họp lại Cuộc họp của Nhóm Làm việc Hỗn hợp ASEAN-Trung Quốc về Thực hiện DOC vào tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội, Việt Nam và giao cho các quan chức cấp cao phối hợp chặt chẽ với các đồng nhiệm Trung Quốc để triệu tập lại Cuộc họp Quan chức Cao cấp ASEAN-Trung Quốc về DOC vào thời gian sớm nhất có thể.

29. Chúng tôi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và khuyến khích việc tất cả các bên liên quan tiếp tục kiềm chế và thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin trong khu vực này. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên tôn trọng tự do hàng hải và tự do hàng không bên trên Biển Đông như đã được qui định trong các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế. Chúng tôi hoan nghênh cam kết của tất cả các bên liên quan muốn giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với tinh thần của DOC và các nguyên tắc đã được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF)

30. Chúng tôi khẳng định lại vai trò của ARF với tư cách là một diễn đàn chủ chốt ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong việc tăng cường đối thoại và hợp tác an ninh và chính trị trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và vai trò của ASEAN với tư cách là một động lực thúc đẩy chính của tiến trình ARF.

31. Khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn của ARF, trong đó vạch ra tầm nhìn của ARF về một khu vực Châu Á-Thái Bình Dương hòa bình và ổn định, các mục đích, chức năng và định hướng đến năm 2020, chúng tôi trông đợi sẽ thông qua Kế hoạch Hành động Hà Nội nhằm thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn ARF tại Hội nghị ARF 17, trong đó có định hướng chính sách cho ARF tiếp tục xây dựng và thực hiện các hành động cụ thể và thực tiễn. Chúng tôi cũng trông đợi thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Hành động Hà Nội và các kế hoạt công tác khác của ARF, qua đó đóng góp vào gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực và thúc đẩy ARF như một thực thể hữu hiệu và một trụ cột chủ chốt trong cấu trúc an ninh khu vực đang định hình. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các nỗ lực trong ARF nhằm triển khai ngoại giao phòng ngừa (PD), với tốc độ phù hợp với tất cả các Bên tham gia, trong khi vẫn duy trì đường lối chung là các biện pháp xây dựng lòng tin (CBM), và ủng hộ sáng kiến xây dựng một Kế hoạch Công tác của ARF về Ngoại giao Phòng ngừa trong năm giữa kỳ tiếp theo.

Các vấn đề an ninh phi truyền thống

32. Hài lòng ghi nhận hợp tác hiện nay của ASEAN trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, chúng tôi quyết tâm tăng cường hơn nữa sự phối hợp và hợp tác giữa các cơ quan có liên quan của các nước thành viên ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, và an ninh biển. Về lĩnh vực này, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ thực hiện Hiệp ước ASEAN về Chống Khủng bố và Kế hoạch Hành động Toàn diện của Hiệp ước và khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên ASEAN còn lại phê chuẩn Hiệp ước ASEAN về Chống Khủng bố (ACCT) trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi nhất trí giao các quan chức cao cấp tiếp tục hoàn thiện Tuyên bố ASEAN về Cứu trợ Nhân đạo cho Người và Tầu thuyền Gặp nạn tại Biển. Chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho các quan chức cấp cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn liên quan nhằm góp phần giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống. Chúng tôi ghi nhận đề xuất của Việt Nam tổ chức một Hội nghị của Những Người Đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa ASEAN (MACHOS).

Tài liệu Viễn cảnh An ninh ASEAN

33. Chúng tôi ghi nhận Hội thảo Khu vực về việc xây dựng Tài liệu Viễn cảnh An ninh ASEAN (ASO) tổ chức vào ngày 7-8 tháng 6 năm 2010 tại Ba-li như một nỗ lực nhằm thực hiện Kế hoạch Tổng thể xây dựng APSC. Kết quả Hội thảo gồm đề xuất Mẫu chuẩn của ASO và Kế hoạch Công tác sẽ được các Quan chức Cấp cao tiếp tục xem xét.
Diễn đàn Hàng hải ASEAN

34. Chúng tôi hoan nghênh đề nghị của In-đô-nê-xia về việc đăng cai Diễn đàn Hàng hải ASEAN (AMF) lần thứ nhất vào ngày 28-29 tháng 7 năm 2010 tại Su-ra-bay-a, In-đô-nê-xia. AMF có mục tiêu thúc đẩy và phát triển nhận thức chung và hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN về các vấn đề hàng hải xuyên biên giới.

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC)

35. Chúng tôi hoan nghênh Hiệp định về Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 năm 2010 và khuyến khích các nước thành viên ASEAN bảo đảm việc đưa Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) vào hiệu lực từ tháng 8 năm 2010. Chúng tôi tin rằng Hội nghị Cộng đồng AEC lần thứ 4 và Hội nghị AEM lần thứ 42 dự kiến tổ chức vào 24-25 tháng 8 năm 2010 tại Đà Nẵng, Việt Nam sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung và hiệu quả hơn để thực hiện AEC vào năm 2015.

36. Chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 tại Nha Trang, Việt Nam và hài lòng về việc Hiệp định Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) có hiệu lực vào ngày 24 tháng 3 năm 2010 và đề nghị thành lập Quỹ Đầu tư và Bảo lãnh Tín dụng (CGIF). Nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến trình xây dựng AEC, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của thực thi các biện pháp phù hợp với khung thời gian nêu trong Kế hoạch Chi tiết AEC.

37. Chúng tôi đánh giá cao sự tham dự của Việt Nam với cương vị là Chủ tịch ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Ca-na-đa từ 26-27 tháng 6 năm 2010. Theo đó, chúng tôi bày tỏ cám ơn Việt Nam đã nỗ lực trình bày quan điểm chung của ASEAN tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Ca-na-đa, giúp nâng cao hình ảnh của ASEAN tại diễn đàn quan trọng này. Chúng tôi mong rằng Chủ tịch ASEAN sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-20 tại Hàn Quốc và nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ cho sự tham dự thường xuyên của các Chủ tịch ASEAN tại các Hội nghị G-20 trong tương lai.

CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI ASEAN (ASCC)

38. Chúng tôi hoan nghênh Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 21 (ALMM) tổ chức tại Hà Nội ngày 24 tháng 5 năm 2010, trong đó thảo luận một loạt các vấn đề chiến lược và chính sách về phát triển nguồn nhân lực, việc làm, bảo trợ xã hội, quan hệ lao động, lao động nhập cư; và thông qua hai văn kiện mang tính cột mốc về hợp tác khu vực, là: Tài liệu Hướng dẫn về Quan hệ Lao động Lành mạnh trong ASEAN, và Chương trình Hoạt động của Các Bộ trưởng Lao động ASEAN cho giai đoạn 2010 - 2015, các văn kiện hỗ trợ thực hiện Cộng đồng ASEAN năm 2015. Theo nhiệm vụ đã được các Nhà Lãnh đạo giao phó, chúng tôi ủng hộ quyết định của ALMM rằng Nhóm Soạn thảo Văn kiện ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Lao động Nhập cư cần tiếp tục công việc của mình, sử dụng các phương pháp sáng tạo để đạt được đồng thuận.

39. Nhận thức rằng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định cho thành công của xây dựng Cộng đồng ASEAN, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của các Quan chức cao cấp về Lao động (SLOM) trong việc soạn thảo Tuyên bố chung về Nguồn Nhân lực và Phát triển Kỹ năng cho Tăng trưởng và Phục hồi Kinh tế để đệ trình các Nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN.

40. Thừa nhận sự cần thiết của của việc tiếp tục khơi dậy vai trò quan trọng của phụ nữ và trẻ em trong xây dựng cộng đồng, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những tiến triển trong việc soạn thảo Tuyên bố về Nâng cao Phúc lợi và Phát triển Phụ nữ và Trẻ em ASEAN sẽ được đệ trình lên các Nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17.

41. Chúng tôi hoan nghênh việc ra mắt Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) vào ngày 7 tháng 4 năm 2010 nhân dịp Hội nghị lần thứ 3 của ASCC và tiếp nối sau Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 tại Hà Nội. Đây là một hành động cụ thể thể hiện nỗ lực của ASEAN thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người trong khu vực, đặc biệt của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, chúng tôi cũng mong đợi mối quan hệ phù hợp giữa ACWC và AICHR.

42. Chúng tôi hoan nghênh Hiệp định ASEAN về Quản lý Thảm họa và Ứng phó khẩn cấp (AADMER) có hiệu lực ngày 24 tháng 12 năm 2009 và đánh giá cao các công việc đã được Ủy ban ASEAN về Quản lý Thảm họa đã tiến hành nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng và thông qua Chương trình Công tác AADMER 2010 - 2015 vào tháng 3 năm 2010. Chúng tôi cũng ghi nhận các công việc đầy ý nghĩa của Ủy ban ASEAN về Quản lý Thảm họa nhằm khởi động Trung tâm Điều phối ASEAN về Trợ giúp Nhân đạo và Quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) chính thức đi vào hoạt động một cách toàn diện vào nửa đầu năm 2011 tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia.

43. Chúng tôi hài lòng ghi nhận báo cáo kết thúc của Cơ quan Đặc trách Nhân đạo ASEAN về cơn Bão Na-gít ở Mi-an-ma (AHTF) và nhất trí kết thúc nhiệm vụ điều phối hậu cơn bão Na-gít do ASEAN đi đầu tại Mi-an-ma và việc chính thức kết thúc hoạt động của AHTF và Nhóm Nòng cốt Ba bên (TCG) tại Mi-an-ma vào ngày 31 tháng 7 năm 2010. Chúng tôi thừa nhận sự hỗ trợ và hợp tác của Chính phủ và nhân dân Mi-an-ma trong các nỗ lực này. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thể chế hóa các kinh nghiệm và kiến thức đã thu được và nhất trí Trung tâm AHA sẽ được thành lập tại Gia-các-ta và Ban Thư ký ASEAN sẽ là nơi lưu giữ các thực tiễn tốt và các bài học thu được. Chúng tôi cũng bày tỏ đánh giá cao và cám ơn Liên Hợp Quốc, các Bên Đối thoại của ASEAN, các cơ quan/nước tài trợ và cộng đồng quốc tế về những khoản viện trợ to lớn và ủng hộ hoàn toàn đối với các hoạt động hậu cơn bão Na-gít do ASEAN lãnh đạo tại Mi-an-ma.

44. Trong xử lý mối đe dọa đang diễn ra hiện nay từ các bệnh dịch, chúng tôi nhấn mạnh cần tiếp tục các nỗ lực thiết lập một cơ chế của ASEAN nhằm xử lý việc phòng ngừa, kiểm soát, phòng bị, và ứng phó với các bệnh dịch trong khu vực. Chúng tôi ghi nhận rằng các Bộ trưởng Y tế ASEAN sẽ thông qua một Kế hoạch Công tác Khu vực ASEAN về Phát triển Y tế bao gồm các yếu tố nhằm thiết lập một cơ chế ASEAN nhằm xử lý các dịch bệnh và bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện. Chúng tôi đồng thời ghi nhận rằng đang có một cuộc tham vấn nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa sức khỏe động vật và con người để bảo đảm một chiến lược thống nhất trong việc đối phó với các thách thức từ các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện.

45. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những tiến triển đạt được trong việc triển khai Kế hoạch Hành động ASEAN về Khoa học và Công nghệ và hoan nghênh các nỗ lực của Ủy ban Khoa học và Công nghệ (COST) nhằm chính thức thiết lập hợp tác Khoa học và Công nghệ với Nhật Bản thông qua Ủy ban Hợp tác ASEAN - Nhật Bản về Khoa học và Công nghệ (AJCCST) và với Ủy ban châu Âu (EC) thông qua Hội nghị Đối thoại ASEAN - EC về Khoa học và Công nghệ. Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực đồng bộ của COST trong việc hoàn thiện lộ trình cho các chương trình thí điểm trong các Hệ thống Cảnh báo sớm nhằm Giảm thiểu Rủi ro của Thảm họa; Năng lượng Sinh học; Phát triển và Ứng dụng các Hệ thống Nguồn mở; Thực phẩm chức năng; Biến đổi khí hậu và Y tế. Chúng tôi ghi nhận rằng các chương trình thí điểm sẽ đóng góp và bổ sung cho các nỗ lực của các cơ quan chuyên môn khác trong việc giải quyết các thách thức chung xảy ra xuyên qua các biên giới quốc gia.

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

46. Chúng tôi hài lòng ghi nhận các tiến triển đáng kể trong hợp tác giữa ASEAN với các Bên Đối thoại trong các khuôn khổ ASEAN +1, ASEAN + 3, Cấp cao Đông Á và ARF. Chúng tôi hoan nghênh Nga và Mỹ bày tỏ sẵn sàng tham gia hợp tác chặt chẽ hơn nữa với ASEAN và khu vực. Chúng tôi khẳng định lại cam kết của ASEAN trở thành một cộng đồng mở thông qua việc tăng cường gắn kết và hợp tác với các đối tác bên ngoài.

47. Chúng tôi đánh giá cao và trông đợi tiếp tục hợp tác và nhận được hỗ trợ của các Bên Đối thoại của ASEAN trong tiến trình xây dựng Cộng đồng, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường kết nối trong ASEAN và hợp tác giữa ASEAN với các đối tác nhằm thúc đẩy kết nối khu vực Đông Á và kết nối rộng lớn hơn trong tương lai, phát triển nguồn nhân lực, và nâng cao khả năng của khu vực nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu. Chúng tôi cũng cám ơn các Bên Đối thoại đã ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các khuôn khổ hợp tác khu vực hiện tại cũng như trong cấu trúc khu vực đang định hình.

48. Chúng tôi hoan nghênh 33 Đại sứ của các nước ngoài ASEAN hiện đang được cử bên cạnh ASEAN. Chúng tôi cũng hoan nghênh và chấp thuận đề nghị cử 11 Đại sứ mới của các nước ngoài ASEAN làm Đại sứ bên cạnh ASEAN. Việc cử ngày càng nhiều các Đại sứ ngoài ASEAN làm Đại sứ bên cạnh ASEAN phản ánh việc thực hiện thành công chính sách gắn kết với các đối tác bên ngoài của chúng tôi.

49. Chúng tôi trông đợi việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN - Ốt-xtrây-li-a tiếp nối sau Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 17. Hội nghị Thượng đỉnh sẽ là một cơ hội tốt cho ASEAN và Ốt-xtrây-li-a kỷ niệm quan hệ hợp tác đối thoại và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp của Ốt-xtrây-li-a thông qua Chương trình Hợp tác Phát triển Giai đoạn II ASEAN - Ốt-xtrây-li-a (AADCP II) nhằm ủng hộ ASEAN thực hiện các chính sách và các ưu tiên hội nhập kinh tế, phù hợp với Kế hoạch Tổng thể Xây dựng AEC.

50. Chúng tôi trông đợi sẽ thông qua Kế hoạch Hành động Thực hiện Tuyên bố Chung về Quan hệ Đối tác Tăng cường ASEAN - Ca-na-đa (2010 - 2015). Kế hoạch này sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác hiện có giữa hai bên. Chúng tôi cũng trông đợi kết quả thành công của Thỏa thuận Khung về Đầu tư và Thương mại (TIFA) nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và thuận lợi hóa thương mại giữa hai bên.

51. Chúng tôi khẳng định lại các cam kết đảm bảo kết thúc thành công Kế hoạch Hành động thực hiện Tuyên bố Chung ASEAN - Trung Quốc về Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng giai đoạn 2005 - 2010 và nhất trí đưa ra Kế hoạch Hành động mới cho giai đoạn 2011 - 2015 để đệ trình các Nhà Lãnh đạo thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 vào tháng 10 tại Hà Nội. Chúng tôi nhắc lại việc ký MOU về thành lập Trung tâm ASEAN - Trung Quốc tại Bắc Kinh tháng 10 năm ngoái và mong muốn Trung tâm này sớm đi vào hoạt động. ASEAN sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong việc chuẩn bị các hoạt động có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Trung Quốc (1991 - 2011).

52. Chúng tôi hoan nghênh kết quả Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - EU diễn ra ngày 26 tháng 5 năm 2010 tại Ma-đrít, trong Hội nghị này các Bộ trưởng đã nhất trí tăng cường quan hệ giữa hai khu vực thông qua tăng cường tương tác chính trị và phát triển hợp tác toàn diện, đặc biệt dựa trên Kế họach Hành động Thực hiện Tuyên bố Nu-rem-bớc về Quan hệ Đối tác Tăng cường ASEAN - EU giai đoạn 2007 - 2012.

53. Chúng tôi mong đợi việc thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN - Ấn Độ để thực hiện Quan hệ đối tác ASEAN - Ấn Độ vì Hòa bình, Tiến bộ và Thịnh vượng Chung (2010 - 2015), văn kiện sẽ là công cụ chính giúp tăng tính hành động trong quan hệ hợp tác ASEAN - Ấn Độ. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ để thành lập Nhóm các Nhân sĩ (EPG) để kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác ASEAN - Ấn Độ và định hướng tương lai lâu dài cho quan hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ. Chúng tôi cũng mong đợi tổ chức Hội nghị cấp cao Kỷ niệm ASEAN - Ấn độ vào 2012 tại Ấn Độ để đánh dấu 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Ấn Độ.

54. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và ủng hộ hội nhập ASEAN dựa trên Quan hệ Đối tác Chiến lược Nhật Bản - ASEAN (Cấp cao Mê Kông - Nhật, BIMP-EAGA, IMT-GT và “Sáng kiến Tăng trưởng hướng tới Tăng Gấp đôi Quy mô nền Kinh tế của châu Á”). Chúng tôi hoan nghênh Hội nghị Bộ trưởng Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 3 vào tháng 7/2010.

55. Chúng tôi trông đợi tổ chức Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Niu Di-lân tiếp nối sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17. Các sự kiện này sẽ giúp tăng cường và mở rộng hợp tác giữa ASEAN và Bên Đối thoại quan trọng này. Chúng tôi trông đợi thông qua Tuyên bố Chung về Quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN - Niu Di-lân và Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Tuyên bố Chung về Quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN - Niu Di-lân 2010 - 2015 tại Hội nghị Đối thoại sau Bộ trưởng ASEAN - Niu Di-lân vào 22/7/2010.

56. Chúng tôi hài lòng ghi nhận sự trưởng thành và phát triển trong quan hệ đối tác giữa ASEAN và Hàn Quốc. Theo đó, chúng tôi ủng hộ việc nâng cấp quan hệ ASEAN - Hàn Quốc từ quan hệ đối tác hợp tác toàn diện lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Về việc này, chúng tôi ghi nhận tiến triển trong việc dự thảo Tuyên bố Chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược vì Hòa bình và Thịnh vượng và Kế hoạch Hành động để thực hiện Tuyên bố Chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Hàn Quốc để đệ trình các Nhà Lãnh đạo thông qua vào Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 13 tại Hà Nội năm nay.

57. Chúng tôi trông đợi tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên bang Nga lần thứ 2 sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tại Hà Nội vào tháng 10. Chúng tôi ghi nhận tiến triển trong việc soạn thảo một Tuyên bố Chung ASEAN - Liên bang Nga, tuyên bố sẽ được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên bang Nga lần thứ hai. Chúng tôi trông đợi các hoạt động có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 15 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Liên bang Nga trong năm 2011.

58. Chúng tôi trông đợi việc tổ chức Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ hai trong năm nay và ghi nhận các tiến triển trong công tác chuẩn bị, bao gồm việc dự thảo các tài liệu kết quả được đề nghị, cụ thể là, Tuyên bố Chung, Điều khoản Tham chiếu của Nhóm các Nhân sĩ ASEAN - Hoa Kỳ, và Hiệp định ASEAN - Hoa Kỳ về Hợp tác Khoa học Kỹ thuật. Chúng tôi hoan nghênh việc tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng giữa các Nước Hạ nguồn Mê Kông và Hoa Kỳ lần thứ 2. Sự kiện nhằm phát triển hơn nữa lưu vực hạ lưu sông Mê Kông.

59. Chúng tôi trông đợi tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN - Liên Hợp Quốc lần thứ 3 tiếp nối sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tại Hà Nội. Sự kiện này sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong các vấn đề liên quan tới khủng hoảng tài chính toàn cầu, cải tổ các tổ chức tài chính quốc tế, không phổ biến và giải trừ quân bị, quản lý thảm họa, gìn giữ hòa bình, biến đổi khí hậu, hợp tác phát triển, và thực hiện được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

60. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch Hành động Hai năm ASEAN - GCC (2010 - 2012) tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - GCC lần thứ 2 tại Sing-ga-po ngày 31 tháng 5 - 1 tháng 6 năm 2010 nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại và đầu tư, kinh tế và phát triển, giáo dục, văn hóa và thông tin, và các cơ chế thực hiện.

61. Ghi nhận rằng các Hiệp định Thương mại Song phương giữa ASEAN với các Bên Đối thoại (FTAs ASEAN+1) tạo ra sự tiếp cận thị trường đáng kể cho hàng hóa xuất khẩu của ASEAN vào thị trường các đối tác thương mại lớn, chúng tôi hoan nghênh việc thực hiện các Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc và ASEAN - Hàn Quốc và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Ốt-xtrây-li-a - Niu Di-lân (AANZFTA) và việc Hiệp định về Thương mại hàng hóa giữa ASEAN - Ấn Độ và việc bắt đầu thương lượng về thương mại trong dịch vụ và đầu tư theo Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP).

62. Chúng tôi vui mừng ghi nhận các tiến triển trong thực thi Tuyên bố Chung về Hợp tác Đông Á lần thứ hai và Kế hoạch Công tác về Hợp tác ASEAN+3 (2007 - 2017), những văn kiện hỗ trợ cho việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và đóng góp vào mục tiêu lâu dài xây dựng cộng đồng Đông Á với ASEAN là nòng cốt và đóng vai trò động lực thúc đẩy chính.

63. Chúng tôi hoan nghênh các tiến triển quan trọng gần đây trong khuôn khổ hợp tác ASEAN + 3 trong các lĩnh vực như thực hiện Hiệp định Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) ngày 24 tháng 3 năm 2010, quyết định thành lập Diễn đàn Thị thường Trái phiếu ASEAN + 3 (ABMF), Quỹ Đầu tư và Bảo lãnh Tín dụng (CGIF) hoạt động như một quỹ tín thác của ADB tại Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính ASEAN + 3 lần thứ 13 và thỏa thuận về tất cả các yếu tố cơ bản của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN + 3 (AMRO); Hội nghị các Bộ trưởng Lao động ASEAN với Trung Quốc, Nhật bản và Hàn Quốc (Hà Nội, tháng 5/2010), trong đó tập trung về phát triển nguồn nhân lực, hợp tác cho phục hồi kinh tế và tăng trưởng; kết quả của Hội nghị ASEAN + 3 các Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật lần thứ 4 (Phi-líp-pin, 26/3/2010), qua đó mở rộng và tăng cường hợp tác giữa các nước ASEAN + 3 trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật.

            64. Chúng tôi hài lòng với các tiến triển đạt được trong khuôn khổ hợp tác EAS, đặc biệt trong 5 lĩnh vực ưu tiên là năng lượng, tài chính, giáo dục, ngăn chặn cúm gia cầm và quản lý/giảm thiểu thiên tai. Về việc này, chúng tôi khuyến khích các kết quả tích cực của Hội nghị EAS - EMM lần thứ 4 (tại Đà Lạt) và hoan nghênh Hội thảo EAS lần thứ 2 về Tài chính Thương mại (Xít-ni, tháng 5/2010) và Hội thảo Khu vực lần thứ nhất của Cơ quan Đặc trách về hợp tác Giáo dục ở Đông Á và Hội nghị về Khả năng Cạnh tranh Khu vực và Xây dựng Cộng đồng (Gia-các-ta, tháng 5/2010) và một số sự kiện khác. Các sự kiện này giúp mở rộng và tăng cường hợp tác EAS. Chúng tôi ghi nhận các sáng kiến đang được tiến hành nhằm thúc đẩy hội nhập khu vực bằng cách xem xét các khuyến nghị về cả Hiệp định Thương mại Tự do Đông Á (EAFTA) và Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện vì Đông Á (CEPEA).

            65. Chúng tôi thảo luận cách tiếp cận chung của ASEAN về định hướng tương lai của EAS theo ý kiến chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16, trong đó ghi nhận bản chất của EAS là diễn đàn của các Nhà Lãnh đạo, mang tính mở và dung nạp với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Chúng tôi nhất trí khuyến nghị Hội nghị EAS lần thứ 5 tổng kết các thành tựu của EAS, đề ra định hướng phát triển tương lai của EAS và ra một tuyên bố nhân kỷ niệm 5 năm thành lập EAS.

            CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

            Bán đảo Triều Tiên

            66. Với nhận thức rằng hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích to lớn cho khu vực, chúng tôi khẳng định lại sự ủng hộ đối với một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và khuyến khích các bên nối lại đàm phán 6 bên trong thời gian sớm nhất, xem đây là diễn đàn chính nhằm đạt hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều tiên phi hạt nhân. ASEAN sẵn sàng đóng góp vào tiến trình này thông qua các hình thức và địa điểm phù hợp, trong đó có Diễn đàn Khu vực ASEAN.

            67. Chúng tôi hết sức quan ngại về vụ chìm tầu Cheonan và căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi gửi tới Hàn Quốc sự cảm thông và chia buồn về những tổn thất về người trong thảm kịch này. Chúng tôi thúc giục tất cả các bên liên quan hết sức kiềm chế, tăng cường tin cậy và lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và thúc đẩy hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. Về việc này, chúng tôi bày tỏ sự ủng hộ đối với Tuyên bố Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9/7/2010.

            Các diễn biến ở Mi-an-ma

            68. Chúng tôi được Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma thông báo về các diễn biến gần đây và các tiến triển đạt được trong thực hiện Lộ trình vì Hòa giải Dân tộc và Dân chủ, trong đó có việc chuẩn bị cho tổng tuyển cử ở Mi-an-ma trong năm 2010 dẫn tới sự thành lập của một chính phủ hợp hiến. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa giải dân tộc ở Mi-an-ma và việc tổ chức bầu cử tự do, công bằng với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó đóng góp cho ổn định và phát triển của Mi-an-ma. Chúng tôi cũng nhấn mạnh Mi-an-ma cần tiếp tục hợp tác với ASEAN và Liên Hợp Quốc trong quá trình này.

            Tiến trình Hòa bình Trung Đông

            69. Chúng tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công quân sự của Ít-xra-en vào đoàn tầu thủy chuyên chở cứu trợ đến Dải Ga-da, gây thiệt hại về người và làm căng thẳng gia tăng trong khu vực. Về vấn đề này, phù hợp với các nghị quyết liên quan của HĐBA, chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa nhằm đảm bảo cho phép tiếp cận không bị cản trở đối với viện trợ nhân đạo cho người dân Pa-lét-xtin ở Ga-da nhằm giúp giảm bớt tình cảnh khó khăn của họ.

            70. Chúng tôi khuyến khích các bên liên quan tái khởi động đàm phán về Tiến trình Hòa bình vì một giải pháp cuối cùng, công bằng và toàn diện, công nhận hai nhà nước Ít-xra-en và Pa-lét-xtin cùng tồn tại bên cạnh nhau trong hòa bình và đường biên giới được đảm bảo an ninh và được công nhận dựa trên Lộ trình, các Nghị quyết liên quan của Hội Đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) cũng như Sáng kiến Hòa bình Ả-rập.


            Giải trừ Quân bị Hạt nhân

            71. Chúng tôi ghi nhận các tiến triển đáng khích lệ về giải trừ quân bị hạt nhân trên các diễn đàn khác nhau. Chúng tôi hoan nghênh Văn kiện Cuối cùng của Hội nghị Kiểm điểm của các Bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) năm 2010 đối với việc thực hiện các mục tiêu và nguyên tắc được nêu trong NPT một cách cân bằng. Mặc dù có một số quan điểm khác nhau trên một số vấn đề, Hội nghị đã đạt được nhất trí về văn kiện quan trọng này, trong đó có các khuyến nghị về các hành động tiếp theo trên 3 trụ cột của Hiệp ước cũng như các bước thực tế nhằm thực hiện Nghị quyết năm 1995 về Trung Đông. Về mặt này, chúng tôi đánh giá cao Phi-líp-pin về nỗ lực tuyệt vời trên cương vị là Chủ tọa của Hội nghị Kiểm điểm này.

            72. We also noted the Announcement and Work Plan of the Nuclear Security Summit in Washington DC on April 13, 2010, which represents part of the efforts of the national community. It aims to ensure the safety of nuclear weapons and materials that are susceptible to theft and is a useful reference for countries to enhance national and international cooperation in nuclear security. .

            MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS MINISTER 44

            73. We expect AMM 44 / PMC / ARF 18 to be held in July 2011 in Indonesia.

(Mofa.gov.vn)