Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010

Trong hai ngày 03 và 04 tháng 3 năm 2011, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin Truyền thông và lãnh đạo một số Sở, Ban ngành liên quan.


Đánh giá chung, trong năm 2010, một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, giới thiệu quảng bá hành ảnh đất nước, văn hoá, con người Việt Nam, đấu tranh bác bỏ những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, về cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp vẫn còn những bất cập, đôi lúc lúng túng, bị động, nhất là với những trường hợp mới nảy sinh, phức tạp, liên quan đến một số vấn đề nhạy cảm; nội dung thông tin còn chưa phong phú, đa dạng; chất lượng thông tin còn hạn chế; việc ứng dụng các công nghệ thông tin hiện đại còn chậm; ở một số địa phương, đơn vị công tác này còn chưa được chú trọng đúng mức, thường xuyên, liên tục; công tác theo dõi, cập nhật thông tin, dự báo tình hình là một vấn đề cần đòi hỏi phải quan tâm nhiều hơn nữa.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2011 cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc; khẩn trương hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, phân công, phối hợp; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của nước ta về xây dựng đường biên giới hoà bình, ổn định lâu dài giữa Việt Nam và các nước láng giềng; tăng cường tuyên truyền “Chiến lược biển đến năm 2020”, phổ biến rộng rãi kiến thức cơ bản, các văn bản luật, văn kiện pháp lý về biên giới, về biển, đảo, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức đấu tranh bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển giữa các quốc gia.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại năm 2011 đã được xác định theo Hướng dẫn số 07-HD/BTGTU ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với những nội dung nhiệm vụ chính là tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung các hoạt động thông tin đối ngoại trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, của đất nước; tuyên truyền, giới thiệu những nét văn hoá mang đậm bản sắc của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn; coi trọng và tăng cường công tác đối ngoại nhân dân gắn với việc tuyên truyền giáo dục nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng vai trò, ý nghĩa của công tác thông tin đối ngoại, kết quả của công tác phân giới cắm mốc, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt Luật Biên giới quốc gia, các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền đã được ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc; các Sở, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ có các hoạt động liên quan đến lĩnh vực đối ngoại của tỉnh cần thực hiện tốt sự phối hợp thống nhất và quản lý nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại trên cơ sở “Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại” của Trung ương và của tỉnh, “Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại” theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

(Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Sở Ngoại vụ)