Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
25/KH-SNgV 27-04-2022 Kế hoạch học tập,nghiên cứu Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"
11/PĐ-SNgV 07-04-2022 Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Ngoại giao năm 2022
10/PĐ-SNgV 31-03-2022 Phát động phong trào thi đua “Công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ thi đua xây dựng Cơ quan văn hóa;Công sở văn minh”năm 2022
23/KH-SNgV 31-03-2022 Kế Hoạch thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2022
22/KH-SNgV 24-03-2022 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022
18/KH-SNgV 11-03-2022 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
17/KH-SNgV 11-03-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
15/KH-SNgV 28-02-2022 Kế hoạch thực hiện nâng cao các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Ngoại vụ năm 2022
13/KH-SNgV 18-02-2022 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
106/SNgV-VP 17-02-2022 Đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2022.
11/KH-SNgV 17-02-2022 Kế Hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
10/KH-SNgV 16-02-2022 Kế hoạch Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Ngoại vụ năm 2022
09/KH-SNgV 15-02-2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022
12/KH-SNgV 09-02-2022 Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022
06/PĐ-SNgV 31-01-2022 Phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chính trị công tác năm 2022
08/KH-SNgV 28-01-2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
05/QĐ-SNgV 17-01-2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn
07/KH-SNgV 17-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác pháp chế năm 2022
05/KH-SNgV 12-01-2022 Kế hoạch Công tác thi đua khen thưởng năm 2022
02/KH-SNgV 07-01-2022 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022
01/KH-SNgV 06-01-2022 Kế hoạch Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2022
38/KH-SNgV 29-11-2021 Kế hoạch học tập, làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
37/KH-SNgV 29-11-2021 Kế hoạch Tăng cường lãnh đạo, công tác phòng, chống HIV/AIDS
Số 36/KH-SNgV 22-11-2021 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021- 2025
80/QĐ-SNgV 25-10-2021 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Ngoại vụ
32/KH-SNgV 08-10-2021 Kế hoạch phòng, chống dịch Covid - 19
30/KH-SNgV 06-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
635/SNgV-LSHTQT 29-09-2021 Đề nghị phối hợp tiếp tục đăng tải thông tin về đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài của Sở Ngoại vụ
108/BC-SNgV 16-09-2021 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý III năm 2021
27/KH-SNgV 13-09-2021 Kế hoạch nâng cáo chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX năm 2021