Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 19 January 2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bà Trịnh Tuyết Mai

GIÁM ĐỐC

02053. 718 608

2

Ông Hà Lê Hữu

PHÓ GIÁM ĐỐC

02053. 816 869

 

 

 

 

 

 

II. CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. VĂN PHÒNG

- Chánh Văn phòng:     Bà Đoàn Thị Hằng             Điện thoại: 02053. 866 669

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Mã Thị Thu                Điện thoại: 02053. 815 578

2. THANH TRA - PHÁP CHẾ

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Hùng

- Điện thoại: 02053. 718 609 

3. PHÒNG LÃNH SỰ

- Phó phòng: Ông Từ Duy Thứ   

-  Điện thoại: 02053. 719 886

4. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Trưởng phòng: Bà Trần Thị Vân Thùy           Điện thoại: 02053. 719 878

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI

- Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Minh Phương       Điện thoại: 02053. 815 608

6. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

- Địa chỉ: Tầng 1, số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Bà Đoàn Thị Hằng.   Điện thoại: 02053 896 888.       Email: trungtamttdvdnls@gmail.com.

- Phòng Nghiệp vụ: 02053. 896 889

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: 02053. 896 899