Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thông tin tuyên truyền

Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống  tham  nhũng  giai  đoạn  2019-2021”  của  Thủ  tướng  Chính  phủ; ngày 20/8/2021, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTCP kèm theo kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham

Subscribe to Thông tin tuyên truyền