Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
107/BC-SNGV 29-10-2020 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020
78/BC-SNgV 07-08-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược văn hoá đối ngoại giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 – 2025