Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Ngoại Vụ

__________________________

 

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND, ngày 17/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng sơn;

 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-SNgV, ngày 06/02/2015 của Sở Ngoại vụ về Ban hành Quyết định  tiếp công dân của Sở Ngoại vụ.

 

Sở Ngoại vụ  thông báo Lịch tiếp công dân như sau:

 

1. Lịch tiếp công dân

 

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ

 

- Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, trong giờ hành chính (nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo của tháng).

 

- Trường hợp vì lý do công tác đột xuất, Giám đốc Sở uỷ quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

 

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên

 

- Chánh Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần).

 

- Trường hợp cần thiết, lãnh đạo sở quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn thuộc Sở phối hợp với Thanh tra sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

 

2. Thời gian tiếp công dân

 

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30';

 

- Buổi chiều: từ 14 giờ 00' đến 17 giờ.

 

3. Địa điểm tiếp công dân

 

- Phòng tiếp công dân đặt tại tầng 1 trụ sở Sở Ngoại vụ.

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 06 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết./.