Nhảy đến nội dung

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 19 January 2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ tên

Chức vụ

1

Bà Trịnh Tuyết Mai

GIÁM ĐỐC

 

2

Ông Hà Lê Hữu

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

3

Bà Trần Thị Vân Thùy

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

       

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế

4. Phòng Quản lý biên giới 

5. Trung tâm Thông tin và dịch vụ đối ngoại