Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Ngoại Vụ on 19 January 2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bà Trịnh Tuyết Mai

GIÁM ĐỐC

02053. 718 608

2

Ông Hà Lê Hữu

PHÓ GIÁM ĐỐC

02053. 816 869

3

Trần Thị Vân Thùy

PHÓ GIÁM ĐỐC

02053. 718 606

       

II. CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. VĂN PHÒNG

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Hoàng Thị Kim Oanh                Điện thoại: 02053. 865 686

2. THANH TRA

- Phó Chánh Thanh tra: Bà Mã Thị Thu                                  Điện thoại: 02053. 866 669 

3. PHÒNG LÃNH SỰ – HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Phó Trưởng phòng: Ông Từ Duy Thứ                                   Điện thoại: 02053. 719 878

5. PHÒNG QUẢN LÝ BIÊN GIỚI

- Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Minh Phương       Điện thoại: 02053. 815 608

6. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐỐI NGOẠI

- Địa chỉ: Tầng 1, số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Giám đốc: Bà Đoàn Thị Hằng.

   Điện thoại: 02503. 896 889                          Email: trungtamttdvdnls@gmail.com.

- Phòng Nghiệp vụ: Điện thoại: 02053. 896 899

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: Điện thoại 02053. 896 888