Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

I. BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ tên

Chức vụ

1

Bà Trịnh Tuyết Mai

GIÁM ĐỐC

 

2

Ông Hà Lê Hữu

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

3

Bà Trần Thị Vân Thùy

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

    

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế

4. Phòng Quản lý biên giới 

5. Trung tâm Thông tin và dịch vụ đối ngoại