Cơ cấu tổ chức

 

I. Ban Lãnh đạo Sở

 

Tên

Chức vụ

1

Bà Trịnh Tuyết Mai

Giám đốc

 

2

Ông Hà Lê Hữu

Phó Giám đốc

 

3

Bà Trần Thị Vân Thùy

Phó Giám đốc

 

    

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

2. Thanh Tra

3. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế

4. Phòng quản lý biên giới

5. Trung tâm thông tin và dịch vụ đối ngoại