Liên hệ

 

I. Sở Ngoại vụ

Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương - phường Chi Lăng - thành phố Lạng Sơn
Email: songoaivu@langson.gov.vn
Điện thoại: 02053 718 605; Fax: 02053 718 607

II. BAN LÃNH ĐẠO SỞ

 

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Bà Trịnh Tuyết Mai

GIÁM ĐỐC

02053. 718 608

2

Ông Hà Lê Hữu

PHÓ GIÁM ĐỐC

02053. 816 869

3

Bà Trần Thị Vân Thùy

PHÓ GIÁM ĐỐC

02053. 718 606

    

III. CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy    Điện thoại:  02053.866.669 

- Văn thư                                                                                     Điện thoại:  02053.718 605                                                        

2. Thanh tra

- Chánh Thanh tra : Bà Đoàn Thị Hằng                                     Điện thoại: 02503. 896 889 

3. Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế

- Trưởng phòng : Ông Từ Duy Thứ                                           Điện thoại: 02053. 719 878

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền                        Điện thoại: 02053.719.886

5. Phòng Quản lý biên giới

- Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Minh Phương                              Điện thoại: 02053. 815 608

- Phó Trưởng phòng: Bà Mã Thị Thu                                       Điện thoại: 02053.718 609

6. Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại

- Địa chỉ: Tầng 1, số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Phụ trách Trung tâm: Ông Vũ Bằng Giang.

   Điện thoại: 02053. 896 899                          Email: trungtamttdvdnls@gmail.com.

- Phòng Nghiệp vụ: Điện thoại: 02053. 896 899

- Phòng Hành chính - Tổng hợp: Điện thoại 02053. 896 888