Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Ngoại Vụ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Infographic: Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn,Phương hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng

Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024. Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn là căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm; giúp định hình mức độ phát triển của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời là công cụ quản lý và điều hành cơ bản, giúp Lạng Sơn đạt được các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.