Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Hướng dẫn về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Các văn bản liên quan

- Luật Thỏa thuận quốc tế (Luật số 70/2020/QH14 ngày 13/11/2020).

- Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức.

- Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2089-QĐ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 643-QĐ/TU, ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hồ sơ xin phép ký kết thỏa thuận quốc tế

Theo quy định tại Điều 11, Điều 12 của Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức.

Cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận hồ sơ xin phép ký kết thỏa thuận quốc tế

a. Cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ

Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chủ trì thẩm định các đề án, phương án đàm phán ký kết thỏa thuận quốc tế của tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

b. Đơn vị đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn

- Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 02053 719886/ 719878.