Hợp pháp hóa lãnh sự

Hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

Các văn bản liên quan

- Pháp lệnh Lãnh sự ngày 13/11/1990;

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày  5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

- Quyết định số 3583/QĐ-BNG ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả tại địa phương .

Tiếp nhận hồ sơ chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu

- Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu có thể thực hiện trực tiếp tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc thực hiện trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Ngoại giao tại địa chỉ: https://dichvucong.mofa.gov.vn/web/cong-dich-vu-cong-bo-ngoai-giao/to-khai-truc-tuyen#/

- Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước (tiếp nhận và chuyển Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao xử lý hồ sơ).

- Đơn vị đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn: Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 02053 719886/ 719878.