THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ

***

Căn cứ Luật tiếp công dân năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Quyếđịnh s 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 ca UBND tỉnh v vic Quy định chc năng, nhim vụ, quyn hn và cơ cu t chc ca S Ngoi v tnh Lng Sơn và Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 điều 3 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của Ủy ban  nhân  dân  tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ;

Căn cứ Quyết số 107/QĐ-SNgV ngày 04/11/2022 của Giám đốc Sở Ngoại vụ ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn;

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn thông báo Lịch tiếp công dân như sau:

1. Lịch tiếp công dân

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ

Giám đốc Sở Ngoại vụ tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, trong giờ hành chính, trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo liền kề.

Trường hợp Giám đốc Sở bận công tác đột xuất không thể tiếp công dân theo lịch thì uỷ quyền cho Phó giám đốc Sở tiếp công dân.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp:

- Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

- Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên

- Công chức Thanh tra tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân của Sở Ngoại vụ trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).

- Trường hợp đối với vụ việc liên quan đến chuyên môn của phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở quyết định giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

2. Thời gian tiếp công dân

Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần):

- Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng tiếp công dân: Tầng 1, trụ sở Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trân trọng thông báo tới các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết.