Quản lý tổ chức hội nghị, hội thảo

Hướng dẫn vế tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế

Các văn bản liên quan

- Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Quyết định 729/QĐ-BNG ngày 10/4/2020 của Bộ Ngoại giao về việc công bố các thủ tục hành chính về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

- Quyết định 1954/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

- Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 2089-QĐ/TU ngày 09/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 643-QĐ/TU, ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Quy trình, thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Thực hiện theo 04 thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 1954/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn (thông tin chi tiết tra cứu tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/dichvucong/bothutuc?AllThuTuc).

Cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận hướng dẫn hồ sơ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

a. Cơ quan tiếp nhận, thực hiện và trả kết quả: Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: số 10, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua Bộ phận Một cửa).

b. Đơn vị đầu mối hướng dẫn

- Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 10 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 02053 719886/ 719878.